سبک جدید موفقیت

سخنرانی دکتر صیقلی_ همایش راهبردی مدیریت کسب وکار در رشت