سبک جدید موفقیت

رزومه دکتر حسین شیرازی

رزومه دکتر حسین شیرازی

رزومه دکتر حسین شیرازی

دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی

کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی – انتقال تکنولوژی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی – تولید و عملیات

رزومه دکتر حسین شیرازی
رزومه دکتر حسین شیرازی

 

سوابق حرفه‌ای دکتر شیرازی

مدرس و مشاور دوره های آموزشی شرکت خودروسازی سایپا،

مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،

مدرس دورههای MBA و DBA موسسه کسب و کار ماهان،

عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

 

 

سوابق آموزشی دکتر شیرازی

مديريت تولید مديريت استراتژيک، انتقال تکنولوژی، مديريت منابع انسانی پیشرفته

روش تحقیق پیشرفته، تحلیل آماری

روش تحقیق پیشرفته، تحقیق در عملیات پیشرفته، مديريت موجودی، تئوری های مديريت پیشرفته

سوابق پژوهشی

تدوين استراتژی های مناسب برای شهرک های صنعتی فیروزکوه براساس مدل SWOT

A multi-objective model for designing a group layout of dynamic cellular manufacturing system

An archived multi-objective simulated annealing for a dynamic cellular manufacturing system

Designing group layout of unequal-area facilities in a dynamic cellular manufacturing system with variability in number and shape of cells

Minimizing exceptional elements and voids in a cell formation problem with optimal number of cells

تاثیر نقش میانجی ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین خط مشیهای مديريت منابع انسانی و عملکرد سازمانی(مورد مطالعه: شرکت گاز استان قم)

ارزيابی عملکرد تجاری-سازی فناوری شرکتهای دانشبنیان نوپا بر پايه روش بهترين بدترين فازی

نقش منابع سازمانی و قابلیت نوآوری در خلق مزيت رقابتی با تعديلگری عملکرد تجاری سازی فناوری

تأثیر قابلیت نوآوری بر عملکرد تجاریسازی فناوری شرکتهای دانشبنیان با تأکید بر نقش میانجی نوآوری سازمانی

طرح پژوهشی: يک رويکرد فرا ابتکاری برای طراحی مدل چیدمان در سیستمهای تولید سلولی پويا با مسیرهای پردازش جايگزين، خريد ماشینهای جديد و پیکربندی منعطف سلولها

طرح پژوهشی: طراحی چیدمان گروهی ماشین آلات با ابعاد نابرابر در سیستم های تولید سلولی پويا با شکل دهی بهینه سلول های متغیر و حل آن با رويکرد فرا ابتکاری کارآمد

طرح پژوهشی: مکان يابی و تخصیص چند هدفه در يک زنجیره تامین خون

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.