سبک جدید موفقیت

تشکر خانم سال افزون در چهارمین همایش مدیریت راهبردی کسب و کار