سبک جدید موفقیت

مصاحبه ها

مصاحبه آقای ابراهیم زاهدی از دانش پذیران دوره MBA کد 237

مصاحبه آقای ابراهیم زاهدی از دانش پذیران دوره MBA کد 237

مصاحبه آقای ابراهیم زاهدی از دانش پذیران ...
صحبتهای اقای رسایی از دانش پژوهان ماهان رشت

صحبتهای اقای رسایی از دانش پژوهان ماهان رشت

صحبتهای اقای رسایی از دانش پژوهان ماهان ...
مصاحبه آقای تعلیمیان دانش پذیر دوره mba  در رشت

مصاحبه آقای تعلیمیان دانش پذیر دوره mba در رشت

...
اقای کاظمی دانش پذیر دوره DBA رشت

اقای کاظمی دانش پذیر دوره DBA رشت

اقای کاظمی یکی از دانش پذیران دوره ...
مصاحبه دانش پذیران دوره های MBA و  DBA در رشت

مصاحبه دانش پذیران دوره های MBA و DBA در رشت

مصاحبه با برخی از دانش پذیران دوره ...
مصاحبه با دانش پذیران 231 دوره کاربردی -MBA

مصاحبه با دانش پذیران 231 دوره کاربردی -MBA

...