سبک جدید موفقیت

دوره مذاکره از DBA در رشت

برگزاری ماژول مذاکره  از دوره DBA کد 54

برگزاری ماژول مذاکره از دوره DBA کد 54

در تاریخ 10 و 11 تیرماه ماژول ...