سبک جدید موفقیت

دوره لیدرشیپ در رشت

ماژول رهبری تغییر دوره لیدرشیپ کد 5 برگزار گردید

ماژول رهبری تغییر دوره لیدرشیپ کد 5 برگزار گردید

ماژول رهبری تغییر دوره لیدرشیپ کد 5 ...
ماژول مسئولیت اجتماعی از دوره Leadership در رشت برگزار گردید

ماژول مسئولیت اجتماعی از دوره Leadership در رشت برگزار گردید

ماژول مسئولیت اجتماعی مدت دوره: ۱۶ ساعت ...
برگزاری  ماژول مسئولیت اجتماعی دوره Leadership در رشت

برگزاری ماژول مسئولیت اجتماعی دوره Leadership در رشت

ماژول مسئولیت اجتماعی ماژول مسئولیت اجتماعی از ...
رزومه استاد تایماز مصطفایی

رزومه استاد تایماز مصطفایی

نام و نام خانوادگی : تایماز سید ...