سبک جدید موفقیت

رزومه دکتر محسن صیقلی

رزومه دکتر محسن صیقلی

رزومه دکتر محسن صیقلی

سوابق تحصیلی:

  •  کارشناسي و کارشناسي ارشد مديريت مالي

  •  دکتري مديريت مالي و سرمايه گذاري و ريسک -دانشگاه تهران

  •  داراي مدرک پست دکتري مديريت اجرايي POST DBA

  •  مدرس دانشگاههای تهران، دانسکده اقتصاد تهران و علامه و شریف ، آزاد تهران، قزوین و کرج

 

 سوابق اجرایی و مدیریتی:

· مدیر آموزش بورس نیوز 1400
· رییس هیات امناء کلینیک کسب و کار استان البرز 1400
· مشاور شرکتهای سهامی عام : مخابرات، گل گ ر، مل حفارع، کاغذ پارس ، 1397 ال 1399
· مدرس مدرس ال کسب و کار ماهان 1398 تا کنون
· مشاور عالی مرکز مشاوره ماهان 1399
· مدیر دپارتمان تخصص مال و سرمای گذارع ، ارزشگذارع و ریسک مرکز مشاوره ماهان 1399
· مدرس ال مرکز مطالعات مال و سرمای گذارع دانشگاه شریف 1387 ال 1399
· مشاور اوتصادع و مال مجمو مدارس ایران زمین 1399
· معاونا مالي و سرماي گذارع شرکا کارآفرینان ایرانیان جوان 1396 و 1397
· ضو شوراع ال ورزش 1397
· مدیر امل و ضو هیات مدیره شرکا سبدگردان هبرگان معتمد)بورس( 1395 ال 1399
· معاون  مالي و سرماي گذارع شرکا پارس کمپرسور و کمپرسورسازع تبریز و مشاور امکان سنج مال و اقتصادع
پروژه انتفال گاز بصورت CNG ب سیستان و صادرات گاز 1394 ال 1396
· مشاور اوتصادع و سرمای گذارع و تامین منابع و فاینانس شرکا مخابرات ایران 1395 الي 1396
· عضو کارگروه مالی و سرمایه گذاری گروه اقتصادی آستان قدس رضوی- 1395 الي 1396
· مشاور علمی و عضو کمیته راهبری برنامه هسته های فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری1394 الي 1396
· دبیر كمیته اصل 44 قانون اساسي دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 1394 الي 1396
· معاونت مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری بانک شهر )شهر آتیه ( 1393 و 1394
· معاونت سرمایه گذاری موسسه مالی و اعتباری کوثر 1390 الی 1393
· مشاور اوتصادع و تامین منابع ش ردارع کرمانشاه 1393 تا 1395
· مدرس مقطع کارشناس ارشد و دکترع دانشگاه هاع ت ران از 1390 تاکنون
· مدرس دوره هاع MBA و DBA موسس ماهان، دوره هاع مدیر امل و مدیریت 1398
· مدرس دروس مدیریا سااارمای گذارع و مدیریا مال ،تامین منابع مال ،ریساااک دوره هاع MBA –دانشاااگاه ت ران-1392 تاکنون
· مدرس تایید شده مرکز آموزش سازمان بورس اوراق ب ادار ت ران- 1391 تا کنون
· ضو کمیت طراح دروس دوره کارشناس بورس و تحلیلگرع بازار سرمای ایران- 1391 ال 1395
· مدیر فرصت اع سرمای گذارع گروه سرمای گذارع انتخاب 1393
· عضو هیات مدیره و مشاور اجرایی در امور سرمایه گذاری و مدیریت ریسک مدیرعامل هلدینگ بیمه حافظ- 1393 تالی 1395
· مشاور مدیر امل مرکز مال ایران )شرکا بورس و اوراق ب ادار ایران(- 1392 ال 1394
· مدیر سرمای گذارع و اوتصادع موسس مال و ا تبارع کوثر- 1390 ال 1392
· ضو هیات مديره شركا هلدينگ ريل پرداز سیر- 1391 ال 1394
· رییس هیات مدیره شرکا سرمای گذارع و تامین منابع راهبر امین هاورمیان – 1388 تاکنون
· معاونا اوتصادي هلدينگ دريايي غدير شركا بین المللي نگین ساحل كیش- 1391 ال 1392
· جانشین معاونا اوتصادي و برنام ريزي شركا سرمای گذارع م ر اوتصاد ايرانیان 1390 – 1391
· معاونت سرمایه گذاری بانک مهر اقتصاد 1388 الی 1390
· مدیریا امور اوتصادع و برنام ریزع هلدینگ سرمای گذارع م ر اوتصاد ایرانیان )تجل سامان ( 1390 – 1391
· مدير سرماي گذاري صندوق مشترك سرماي گذاري ) mutual fund ( م ر ايرانیان- صندوق با اندازه بزرگ نزد سازمان بورس اوراق ب ادار ت ران- 1389 تا 1391
· ضو هیات مديره شركا سرماي گذاري افتخار س ا )س امي هاص(- 1389 ال 1391
· نائب رئیس هیات مديره شركا مواد ويژه لیا )س امي هاص(- 1389 ال 1391
· نائب رئیس هیات مديره شركت كارگزاري بورس معیار سهام)سهامي خاص( – شركت بورس- 1389 الی1391
· مدير عامل و ع ضو موظف هیات مديره شركت سرمايه گذاري تجلي سامانه)سهامي عام(- 1389 الی1391
· مدير سرماي گذاري شركا سرماي گذاري م ر اوتصاد ايرانیان- 1388 تا 1390
· دبیر هیأت مدیره شرکا آلومینیو ایران )س ام ا ( ا 1387 تا 1389
· مدير بررسی اي اوتصادي شركا سرماي گذاري م ر اوتصاد ايرانیان- 1387
· مدير امل شرکا هلدينگ سرماي گذارع و تولیدع صنعت يگان آل ط – 1386 تا 1388
· مسئوول ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان – 1385 الی 1388
· عضو هیئت مديره موظف و معاونت امور اقتصادي و مالی شركت مهندسین مشاور نیز – سازمان
عمران و مسکن بنیاد مستضعفان – 1385 الی 1387
· مدير سرماي گذاري هارجي سازمان نوسازي ش رداري ت ران – 1384 ال 1385
· كارشناس سرماي گذاري و امور س ا شركا سرماي گذاري سايپا – 1384

سوابق تدریس:

 برگزاري و ارائه سمينار تخصصي براي مديران ار شد وزارت نفت درتاريخ 2 / 5 / 1383 با عنوان: “مفاهيم مالي براي مديران غير مالي
FINANCE FOR NON-FINANCIAL MANAGERS ”
 مدرس دانشگاههاي ازاد قزوين و تهران جنوب ، علامه طباطبايي، علوم اقتصادي ، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در مقاطع ارشد و دکتري
 مدرس دوره هاي MBA و DBA در دان شگاههاي تهران ، مو س سه ماهان، دان شکده اقت صاد تهران از سال
1393 تا کنون
 برگزاري و ارائه سمينار تخصصي براي اساتيد و دانشگاهيان دانشگاه ازاد اسلامي اراك- 1390 الي 1395
 تدريس نرم افزار امکان سنجي مالي و اقتصادي کامفار در شرکت ملي گاز 1395 الي 1399
 تدريس اصول ارزيابي مالي و اقتصادي در شرکت توسعه و توزيع گاز کشور 1396
 تدريس هوش تجاري در سازمانها براي شرکت توزيع و پخش گاز تهران 1396 الي 1397
 تدريس سمینارهاي اريابي فني و اقتصادي و مالي و مديريت ريسک ، مديريت مالي مقدماتي و پیشرفته ، ارزشگذاري
سههام ، ارزشهگذاري تکنولو ي ، ارزشهگذاري فناوري و برند، تجزيه و تحلیل مالي ، آشهنايي با بورس و تامین مالي،
تحلیلهاي تکنیکال و بنیادي در بورس ، مدلسازي مالي و سرمايه گذاري با نرم افزارهاي اکسل و کامفار و کريستال بال
و تدريس نرم افزار کاربردي طرحهاي توجیهي، فني و اقتصههادي کامفار به مديران سههازمانها و ارگانهاي دولتي و غیر
دولتي نظیر: شههرکت ملي فو،د، شههرکت ملي مس، فو،د مبارکه انههفهان، شههرکت گل گهر ،هپکو، آلومینیوم ايران،
زير ساخت و وزارت راه و شهر سازي، ا ستانداري هاي کرمان شاه و تهران و خرا سان، شرکتهاي توزيع برق م شهد و
تهران، ايران سل، ک شتیراني جمهوري ا سلامي، سازمان بنادر و دريانوردي، مخابرات ايران، سازمان مقررات راديوي ي،
مپنا و….
 برگزاري بیش از 50 دوره دوره هاي کارآفريني )مدل کسب وکار، طراحي طرح توجیهي ، تحلیل بازار، ارزشگذاري برند
و اسهتارت آپها در مراکز آموزک کارآفريني مرکز ملالتات شهريع، متاونت علمي رياسهت جمهوري، دانشهگاه علم و
ننتت ، دانشگاه تربیت مدرس، الزهرا)س( ، پیام نور استان تهران 1394 الي تاکنون
 تدريس دروس تحلیل شاهص اي اوتصادي-مديريا مالي-ابزارهاي نوين مالي و تمدید گواهینام هاع
بورس- 1388 ال 1396 –بالغ بر 80 دوره
 تدريس نر افزار کاربردع طرح اع توجی ، فن و اوتصادع کامفار در سطوح مقدمات و پیشرفت از
سال 1385 تا کنون-بیش از 50 دوره
 تدريس سرمای گذارع پیشرفت – بررس موارد هاص – مدیریا ریسک – م ندس مال -مديرت
مالي – اصول حسابدارع –حسابدارع پیشرفت در دانشگاه اع ت ران-پیا نور-دانشگاه آزاد- وزوین-
الزهرا)س(- ارشاد-هاتم- کرج
 تدریس در ساامینارهاع مال ، بورس و ساارمای گذارع در بانک اي ملي ، صااادرات ، تجارت، پارساایان،
مسااکن، هاورمیان ، اوتصاااد نوین، دع، پاسااارگاد و موسااسااات مال و ساارمای گذارع نظیر تامین
سااارمای هاع آرمان، ساااپ ر، لوتوس، امین و نوین و سااارمای گذاری اع مل ، ساااپ ، غدیر صاااندوق
بازنشستگ و….
 تدريس نرم افزار کاربردي طرحهاي توجيهي، فني و اقتصاااادي کامفار به مديران ساااازمان عمران و مياااک بنياد
ميتضعفان براي 4 دوره ، 1386 و 1387
 تدريس نرم افزار کاربردي طرحهاي توجيهي، فني و اقتصادي کامفار به مديران و کارشناسان وزارت صنايع – 1392
 تالیفات و ترجمه کتاب:
1 . تالیف كتاب “پاداش ريساا – مدل ا و فرآيندهاي صااندوو اي ساارماي گذاري هطر پذير VENTURE CAPITAL” – ”
منتشر شده توسط شركا اطلاع رساني سازمان بورس و اوراق ب ادار-انتشار سال 1391
2 . تالیف كتاب “مديريا هلدينگ ا-بررساي موارد حقووي و مالي تطبیقي كشاورهاي مختلف”، انتشاارات نويد م ر-
1391
3 . تالیف كتاب “ارزيابي و انتقال تكنولوژي-راهبردها و تكنیك ا”، انتشارات نويد م ر- 1392 – اثر مشترك با آوايان دكتر
ط مورث حسنقلي پور) ضو هیات لمي دانشگاه ت ران(
4 . ترجم و تالیف كتاب” FINANCIAL ECONOMETRICS ” “اوتصاااد ساانج مال “– اثر ج. وانگ – مشااترك با آوایان
سعید شاکر و سید محمد هاشم نژاد-انتشارات نوید م ر – 1392
5 . ترجم كتاب “INVESTMENT MATHEMATICS” و ” ریاضاایات ساارمای گذارع ” نوشاات ADAMS انتشااارات JOHN WILEY – توسطانتشارات ترم 1392
6 . ترج م ك تاب” FORCASTING FINANCIAL MARKETS “- پیش بیني بازار هاي مالي با رویکرد تکنیک اع بازار
سرمای –اثر مشترک با دکتر محمد حسن نژاد ) ضو هیات لم داشگاه ش ید ب شت (-–انتشارات نوید م ر
– 1392
7 . تالیف كتاب”پیشگامان مالي و جوایز نوبل مالي” مشترك با آواي سید محمد هاشمي نژاد-انتشارات راه مدرس –
1392
8 . ترجم كتاب” FORCASTING FINANCIAL RISKS “- “پیش بیني ریسک اع مالي”-انتشارات نوید م ر- 1394
9 . ترجم كتاب” SWAP CONTRACTS “- “وراردادهاع معاوضاا اع و مشااتقات”- JOHN WILEY -انتشااارات سااازمان
بورس)در دسا چاپ(- اثر مشترک با دکتر محمد حسن نژاد) ضو هیات لم داشگاه ش ید ب شت (- 1394
10 . تالیف و ترجم كتاب ” intellectual property valuation “- “ارزشگذاري دارايی اي معنوي”- در دسا انتشار –)در
دسا چاپ(-ج ا داوري ب بورس اوراق ب ادار ت ران 1394
11 . تالیف کتاب ب زبان انگلیس ” ” PREDICTION OF FINANCIAL DISTRESS, USING METAHEURISTIC MODELS
LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING, MOHSEN SEIGHALI, AHMADREZA GHASEMI, MARYAM MORADI,2019
 دارای چندین مقاله ISI بین المللی و علمی – پژوهشی تخصصی حوزه مالی
 دارای چندین مقاله و ارائه در سمینارهای تخصصی حوزه مالی
 مشاور تامین منابع چندین سازمان و شرکت معتبر داخلی
 راهنمایی و مشاوره بیش از 150 پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاههای
تهران و قزوین و علوم تحقیقات در حوزه بانکی، بیمه، مالی و اقتصاادی و صنعتی و فناوری
اطلاعات

فعالیت های آموزشی ، پژوهشی دکتر محسن صیقلی

 مدرس مدرسه عالی کسب و کار ماهان 1398 تا کنون
 مدیر آموزش بورس نیوز)پایکاه اطلاع رسانی بورس( – 1400
 مشاور عالی مرکز مشاوره ماهان 1399
 مدیر دپارتمان تخصصی مالی و سرمایه گذاری ، ارزشگذاری و ریسک مرکز مشاوره ماهان 1399
 مدرس عالی مرکز مطالعات مالی و سرمایه گذاری دانشگاه شریف 1387 الی 1400
 مدرس دان شگاههای ازاد قزوین و تهران جنوب ، علامه طباطبایی، علوم اقت صادی ، دان شکده اقت صاد دان شگاه
تهران در مقاطع ارشد و دکتری
 مدرس دوره های MBA و DBA در دانشگاههای تهران ، موسسه ماهان، دانشکده اقتصاد تهران از سال 1393
تا کنون
 مدرس مقطع دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاههای تهران،شریف، آزاد باراجین،آزاد کرج،علوم تحقیقات، ارشاد
و خاتم در دروس : مدیریت سرمایه گذاری پی شرفته، مدیریت ری سک ، تحلیل آماری پی شرفته ، OR پژوهش
عملیاتی پیشرفته با رویکرد مالی، روش تحقیق پیشرفته، سازمان های پولی و مالی؛بازار پول و سرمایه ،مدیریت
مالی پیشرفته، زبان تخصصی پیشرفته، حسابداری مدیریت در سالهای 1388 الی 1398
 تدریس دروس تحلیل شاااخصااهای اقتصااادی-مدیریت مالی-ابزارهای نوین مالی برای مدیران و کارشااناسااان
کارگزاریهای بورس اوراق بهادار تهران در قالب 60 دوره جهت دوره های تمدید گواهینامه های تخ ص صی بورس –
مرکز مطالعات شریف و شرکت بورس اوراق بهادار تهران- 1391 و 1392 و 1393 و 1394
 برگزاری بیش از 80 سمینار از سمینارهای تخصصی مالی و اقتصادی برای مرکز مطالعات دانشگاه شریف از سال
1387 الی 1398 در وزارتخانه های: )نیرو، نفت، اقت صاد، صنعت معدن تجارت، و راه و شهر سازی( و شرکت گاز،
سازمان اوقاف و امور خیریه ، د انشکده قوه قضاییه ، ملی حفاری، گل گهر،بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی ، شرکت
مخابرات، شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت ایرانسل، دانشگاههای : )تهران،شریف،علم و صنعت، تربیت مدرس،
کرمان شاه، هرمزگان، سی ستان، شیراز، کرمان،تبریز،الزهرا، علامه، فردو سی، اهواز،( و در شهرهای مختلف
کشور ،سمینار های مدیریت مالی و ریسک، نرم افزارهای )اکسل پیشرفته ، ایویوز، استتا، کامفار ، BP ، معادلات
ساختاری، نرم افزارهای کیفی (، ارزشگذاری سهام ، ارزشگذاری تکنولوژی ، ارزشگذاری فناوری و برند ، مبارزه با
پولشاویی ، تحلیل های بورسای فاندامنتال و تکنیکال ، روشاهای تامین مالی ، نوشاتن طرت توجیهی ، مدیریت
سرمایه گذاری
 مدرس تایید شده مرکز آموزش سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مدرس ر سمی جهت تمدید گواهینامه های
حرفه ای سازمان بورس از – 1391 تا کنون
 برگزاری بیش از 200 سمینار از سمینارهای تخ ص صی کارآفرینی و ا ستارتآپی و دانش بنیان برای مرکز مطالعات
دان شگاه شریف از سال 1387 الی 1398 در شهرهای مختلف ک شور)طرحهای توانا و کیمیا کالج( ، سمینار های
نوشاتن طرت توجیهی و کساب و کار BP مدل کساب و کار، کار تیمی، ارزشاگذاری اساتارت آپها، قراردادهای
استارت آپی، کارآفرینی شخصی و سازمانی،
 مدرس دوره های تخصصی MBA و DBA برای مدیران عامل موسسه رهبری کسب و کار ماهان ، 1398
 برگزاری بیش از 50 سمینار در حوزه بانکداری و مدیریت بانکی ، مبارزه با پول شو یی، مدیریت ری سک، مدیریت
نقدینگی، مدیریت دارایی و بدهی در بانکهای بانک مرکزی، صااادرات ، تجارت، ملت، پارساایان، گردشااگری،
خاورمیانه، اقتصاد نوین
 مدرس دورس مدیریت سرمایه گذاری و مدیریت مالی دوره های MBA –دانشگاه تهرا ن- 1392 و 1393 و 1394
الی 1398
 مدرس مقطع کارشاناسای ارشاد موساساه تحقیقات اقتصاادی دانشاگاه تهران درساهای : مدیریت ریساک
پیشرفته،مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، مدیریت تحقیق در عملیات پیشرفته مالی، استراتژی مالی، تجزیه و
تحلیل صورتهای مالی پیشرفته، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال پیشرفته،
 تدریس درس مدیریت مالی 1 و 2 در دانشگاه پیام نور به مدت 3 دوره 1386 – 1384
 تدریس درس مدیریت مالی در دانشکده امور اقتصادی- تهران 1385
 تدریس مدیرت مالی 1 و 2 – دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب- 1390 الی 1393
 تدریس اصول حسابداری و هزینه یابی- دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب- 1390
 تدریس مدیرت مالی 1 و 2 – دانشگاه پیام نور واحد تهران مرکز- 1390
 تدریس درس مدیریت ریسک اعتباری و مدلسازی برای مدیران بانک ی- دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران– 1391 و
1392
 تدریس مدیریت مالی با رویکرد بانکی برای مدیران بانکی- مرکز آموزش بانک ملت – 1391 و 1392 و 1393
 برگزاری بیش از 20 دوره مالی و سرمایه گذاری در مجامع علمی و اقتصادی در شهرهای اصفهان،مشهد،یزد،اراک،
عسلویه، کیش، تهران، کرج، شیراز، تبریز، قزوین،رشت، کرمانشاه طی سالهای 1391 الی 1394
 تدریس نرم افزارهای مالی و سرمایه گذای نظیر COMFAR و مدل سازی م الی و سرمایه گذاری با اک سل برای
مرکز مالی و تکنولوژی شریف از 1390 الی تا کنون 1394
 6 دوره تدریس کامفار در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران سال 1389 و 1390 و 1391 و 1392
 عضو کمیته طراحی دروس دوره کارشناسی بورس و تحلیلگری بازار سرمایه ایران- 1391 تا کنون
 تدریس نرم افزارهای مالی و تصمیم گیری و آماری:
 Spss ، AMOS ، LISREL ، EVIEWS ، PLS ، STATA ، MICROFIT
 نرم افزارهای مالی: COMFAR ، مدلسازی با اکسل ، MATLAB ، PIVOT TABLE ، R
 نرم افزارهای ریسک: OXMETRIX ، @RISK ، EVAR ، PERT MASTER ( PRIMAVERA )
 نرم افزارهای تحقیق در عملیات: LINDO ، LINGO ، GAMS
 نرم افزارهای تصمیم گیری : DECISION LAB ، EXPERT CHOICE ، TOPSIS
 یک دوره آموزش سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار برای اعضاء هیات علمی دانشگاههای اراک- 1390
 برگزاری و ارائه سمینار تخصصی برای مدیران ارشد وزار ت نفت درتاریخ 2 / 5 / 1383 با عنوان: “مفاهیم مالی برای
مدیران غیر مالی FINANCE FOR NON-FINANCIAL MANAGERS ”
 برگزاری و ارائه سمینار تخصصی برای اساتید و دانشگاهیان دانشگاه ازاد اسلامی اراک- 1390
 تدریس نرم افزار کاربردی طرحهای توجیهی، فنی و اقتصااادی کامفار به مدیران سااازمان عمران و مسااکن بنیاد
مستضعفان برای 4 دوره ، 1386 و 1387
 تدریس نرم افزار کاربردی طرحهای توجیهی، فنی و اقتصااادی کامفار به مدیران شاارکت بین المللی ساااختمان ایران- 1389
 تدریس نرم افزار کاربردی طرحهای توجیهی، فنی و اقتصادی کامفار به شرکت بین المللی مشاوره پا رسیان فرد ا-1390
 تدریس کامفار برای مدیران شرکت بین المللی توسعه ساختمان )سهامی عام(
 تدریس کامفار برای مدیران شرکت بین المللی مشاوره مالی و سرمایه گذاری پارسیان فردا
 برگزاری دو دوره آموزش سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار برای مدیران شعب مو س سه مالی و اعتباری مهراستان مرکزی ا دی ماه سال 88 و بهمن ماه سال 89
 برگزارکننده سمینارهای مهندسی مالی در شرکت جنرال مکانیک

 تالیفات و ترجمه کتاب:

1 . تاليف كتاب “پاداش ريسكك – مدلها و فرآيندهاي صككندواهاي مككرمايا ي اري پذر پ ير VENTURE CAPITAL” – ”
منتشر شده تومط شركت اطلاع رماني مازمان بورس و اوراق بهادار-انتشار مال 1391
2 . تاليف كتاب “مديريت هلدينگها-بررمي موارد حقواي و مالي تذبيقي كشورهاي مختلف”، انتشارات نويد مهر- 1391
3 . تاليف كتاب “ارزيابي و انتقال تكنولوژي-راهبردها و تكنيكها”، انتشارات نويد مهر- 1392 – اثر مشترك با آاايان دكتر طهمورث
حسنقلي پور)عضو هيات علمي دانشگاه تهران(
4 . ترجما و تاليف كتاب” FINANCIAL ECONOMETRICS ” “اات صاد منجي مالي “– اثر ج. وانگ – م شترك با آاايان
معيد شاكر و ميد محمد هاشمي نژاد-انتشارات نويد مهر – 1392
5 . ترجما كتاب “INVESTMENT MATHEMATICS” و ” رياضككيات مككرمايا ي اري ” نوشككتا ADAMS انتشككارات
JOHN WILEY – تومذانتشارات ترما 1392
6 . ترجما كتاب ” FORCASTING FINANCIAL MARKETS “- پيش بيني بازارهاي مالي با رويكرد تكنيكهاي بازار
مرمايا –اثر مشترك با دكتر محمد حسن نژاد )عضو هيات علمي داشگاه شهيد بهشتي(-–انتشارات نويد مهر – 1392
7 . تاليف كتاب”پيشگامان مالي و جوايز نوبل مالي” مشترك با آااي ميد محمد هاشمي نژاد-انتشارات راه مدرما- 1392
8 . ترجما كتاب” FORCASTING FINANCIAL RISKS “- “پيش بيني ريسكهاي مالي”-انتشارات نويد مهر- 1394
9 . ترجما كتاب” SWAP CONTRACTS “- “اراردادهاي معاو ضا اي و م شتقات “- JOHN WILEY -انت شارات مازمان
بورس)در دمت چاپ(- اثر مشترك با دكتر محمد حسن نژاد)عضو هيات علمي داشگاه شهيد بهشتي(- 1394
10 . تاليف و ترجما كتاب ” intellectual property valuation “- “ارز شگ اري داراييهاي معنوي “- در د مت انت شار –
)در دمت چاپ(-جهت داوري با بورس اوراق بهادار تهران 1394
11. تالیف کتاب به زبان انگلیسی ” ” PREDICTION OF FINANCIAL DISTRESS, USING METAHEURISTIC MODELS
LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING, MOHSEN SEIGHALI, AHMADREZA GHASEMI, MARYAM MORADI,2019
 دارای چندین مقاله ISI بین المللی و علمی – پژوهشی تخصصی حوزه مالی
 دارای چندین مقاله و ارائه در سمینارهای تخصصی حوزه مالی
 مشاور تامین منابع چندین سازمان و شرکت معتبر داخلی

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.