سبک جدید موفقیت

رزومه استاد سعید ایروانی

رزومه استاد سعید ایروانی

ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی و ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﻓﺮوش و ﺗﯿﻢ ﺳﺎزی ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ

از مهمترین بخش رزومه استاد سعید ایروانی،  مربیگری و منتورینگ در بازاریابی، فروش و تیم سازی بیمه های زندگی  می باشد.

ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

MBA

ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻐﻠﯽ

وﯾﺰﯾﺘﻮر
وﻇﺎﯾﻒ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ

ﻣﺪرس

ﺷﺮﮐﺖ: ﺗﺎوﯾﺮا
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ / ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت / ﻓﺮوش / ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﺮوش / ﭘﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎزارﯾﺎب ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎﻧﯽ و دوژه
وﯾﺰﯾﺘﻮری ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ

ﺑﺎزارﯾﺎب و ﻣﺸﺎور ﺑﯿﻤﻪ

ﺷﺮﮐﺖ: ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺪ 449

وﻇﺎﯾﻒ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ

ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪ ای در ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺣﻮادث و ﺗﮑﻤﯿﻞ درﻣﺎن ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻗﺮارداد ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﺎورزان
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 10 ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﻓﺮوش اﻧﻔﺮادی ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد
ﺣﻀﻮر ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪرس در ﻗﺮارداد آﻣﻮزﺷﯽ و اﺳﺘﻘﺮار در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت 6 ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ 1230 درﺻﺪی ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮ
اﺳﺘﺎن

ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ
ﺷﺮﮐﺖ: ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد

ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ
ﺷﺮﮐﺖ: ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای آراﻣﺶ

دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ

ﻓﺮوش اﻧﻔﺮادی ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺣﻀﻮر در ﺟﺸﻦ ﻓﺎر غ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن دﺑﺴﺘﺎن ﻧﺼﺮ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺸﻬﺪ و ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ و ﺗﺎﻣﯿﻦ آﺗﯿﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوش اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از1500ﻋﻀﻮ

ﻣﺪﯾﺮ آﻣﻮزش و ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮﮔﺰاری و ﺣﻀﻮر در اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻓﺮوش ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﺟﺸﻦ ﻓﺮوش ﺑﻪ روش ﺑﺮﮔﺰاری
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﻫﺎ

ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ
ﺷﺮﮐﺖ: ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻓﺮدا

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺷﺮﮐﺖ: ﮐﺎرﮔﺰاری 1034
دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ

اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮوش ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ 2558 ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد و آﻣﻮزش ﺑﯿﺶ از 250 ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ و راﻫﺒﺮی ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 80 ﻧﻔﺮ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ دوم ﻓﺮوش
ﺑﯿﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎل 99 ﻓﺮوش ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺮﺗﻔﻮی 90 درﺻﺪی ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش رﺳﻤﯽ و ﺑﯿﺶ از 20 ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ 96 ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻓﻘﺮه ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ در ﻃﻮل 4 ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
راه اﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺻﻔﺮﺗﺎﺻﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﺎ ﺗﯿﻢ
ﺳﺎزی ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری اﻟﻮ ﺑﯿﻤﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ ﺑﯿﻤﻪ ای ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﭻ ﺑﺎﮐﺲ (MB) در ﺗﻬﺮان وارﺑﯿﻞ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق

ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوش در ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 50 ﻧﻔﺮ ﺗﺎ اﺗﻤﺎم ﻫﻤﮑﺎری

ﺗﺪرﯾﺲ
ﺷﺮﮐﺖ: ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻮﯾﻦ

ﺗﺪرﯾﺲ
ﺷﺮﮐﺖ: آرﺗﺎ )آراﻣﺶ راه ﺗﺠﺎرت اﯾﺮاﻧﯿﺎن(

دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ

ﺗﺪرﯾﺲ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻮﯾﻦ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،زﻧﺠﺎن ،ﮔﯿﻼن ،ﻣﺎزﻧﺪران ،ﮔﻠﺴﺘﺎن ،اﺻﻔﻬﺎن و ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری از ﺳﺎل 1392 ﺗﺎ 1395 – ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺎزی و دوره ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﺷﺪه در ﺗﻬﺮان و ارﺳﺎل ﺑﺮای ﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل 99 و ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ 94
درﺻﺪی از آﻣﻮزش و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

آﻣﻮزش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی :ﮐﻮﺛﺮ، ﻣﺎ، داﻧﺎ، رازی ، ﺗﺠﺎرت
ﻧﻮ ،ﺳﺎﻣﺎن ،ﻣﯿﻬﻦ و اﻟﺒﺮز از 1393 ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﺗﯿﻢ ﺳﺎزی در ﺑﯿﻤﻪ آﺳﯿﺎ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن و
اﻓﺰاﯾﺶ 550 درﺻﺪی ﭘﺮﺗﻔﻮی در ﺳﺎل 1396
آﻣﻮزش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ و ﮐﺮدﺳﺘﺎن 1398 ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه و ﻫﻤﺎﯾﺶ وﯾﮋه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨﺮال ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺳﺎل 1396 و 1397
آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی در ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺳﮑﺎی روم ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ MBTI-DISC
ﻣﺸﺎور و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﯿﺲ ﻧﺦ
ﻗﺰوﯾﻦ آﻣﻮزش دوره 36 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﺗﯿﻢ ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ
ﺗﻌﺎون اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن 1399 ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ و ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط
ﮐﺸﻮر ﻗﺮارداد آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ رازی اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری

در حال حاضر نیز استاد ایروانی دوره ی رفتار شناسی و دیگر شناسی را با همکاری  موسسه مدیران برتر(لاهیجان) با مدیریت محترم سرکار خانم سال افزون تدریس می نمایند.

دوره رفتارشناسی و دیگرشناسی
دوره رفتارشناسی و دیگرشناسی
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.