سبک جدید موفقیت

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی
ماهروزdba54mba237mba243leadership
خرداد20

 برگزار شد

 استراتژی خدمات
21

برگزار شد

 استراتژی خدمات
27

برگزار شد

 ایده پردازی با استاد کیانمهر
28

برگزار شد

 ایده پردازی با استاد کیانمهر
تیر3

برگزار شد

فنون مذاکره دکتر متولی
4

 برگزار شد

فنون مذاکره دکتر متولی
10 برگزار شدمذاکره با استاد مسعودیان
11 برگزار شدمذاکره با استاد مسعودیان
17 رهبری تغییر استاد عیسی خانی
18 رهبری تغییر استاد عیسی خانی
24 رفتار سازمانی استاد عیسی خانی
25 رفتار سازمانی استاد عیسی خانی
31روانشناسی کسب و کار با تمرکز بر تحلیل رفتار متقابل با دکتر برزویی
مرداد1روانشناسی کسب و کار با تمرکز بر تحلیل رفتار متقابل با دکتر برزویی
13مبانی سازمان مدیریت با دکتر عیسی خانی
14مبانی سازمان مدیریت با دکتر عیسی خانیارتباطات موثراستاد فرحزادی
15مبانی سازمان مدیریت با دکتر عیسی خانیارتباطات موثراستاد فرحزادی
21 استراتژی بازاریابی با دکتر غریب نواز
22استراتژی بازاریابی با دکتر غریب نواز
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.